General rules

Currently available only in Polish. English version coming soon.

Poniższe zasady dotyczą hasła do węzła dostępowego lbs.cent.uw.edu.pl.

  • Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swojego hasła.
  • Hasło ma charakter poufny. Zabronione jest udostępnianie ujawnianie hasła w jakikolwiek sposób (np. przekazanie innej osobie, zapisywanie w formie nie szyfrowanej, pozostawianie na widoku).
  • W przypadku podejrzenia ujawnienia hasła użytkownik zobowiązany jest do jego natychmiastowej zmiany oraz przekazania informacji o zdarzeniu do administratorów klastra oraz Działu IT CeNT UW.
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane za pośrednictwem konta do niego przypisanego zabezpieczonego jego hasłem.
  • Tworząc hasło należy unikać: przyjmowania regularnych schematów w tworzeniu haseł, wybierania sekwencji bądź powtórzeń znaków łatwych do podejrzenia, korzystania z nazwy własnej użytkownika, ważnych dla użytkownika dat, imion, numerów telefonów komórkowych, numerów rejestracyjnych aut.
  • Zasady tworzenia haseł: Hasło powinno mieć co najmniej 10 znaków (zalecane minimum 15), hasło powinno zawierać wielkie i małe litery, znaki specjalne, cyfry (0 - 9).
  • Zabrania się: podawania hasła w wiadomościach e-mail, bądź też w odpowiedzi na żądanie, które zostało przesłane pocztą e-mail, wpisywania haseł do komputerów powstających w użytku publicznym np. komputery w kafejkach internetowych, hotelach, bibliotekach itd, zapisywania haseł w plikach niezaszyfrowanych.
  • Użytkownik zobligowany jest do zmiany hasła nadanego przez administratora przy pierwszej próbie logowania.
  • Zmiana hasła dostępowego do węzła dostępowego wymuszana jest co 90 dni.
  • Informacje o utracie hasła, konieczności jego zresetowania oraz inne problemy techniczne powinny być zgłaszane na adres działu IT CeNT UW - it @ cent.uw.edu.pl dołączając w CC administratorów klasta. Temat wiadomości powinien rozpoczynać się od prefiksu [sih-61].